Säännöt

Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

 • yhdistyksen nimi on Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry
 • kotipaikka Helsinki
 • kieli suomi

 • 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 • ylläpitää ja kehittää laulelman harrastusta jäsenistönsä keskuudessa
 • vaalia laulelman perinnettä
 • edistää laulelman arvostusta suomalaisessa kulttuurissa

 • Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • järjestämällä jäsentilaisuuksia ja lauluiltoja
 • edistämällä kanssakäymistä muiden laulelmayhdistysten kanssa
 • järjestämällä koulutusta ja opastusta
 • seuraamalla alan kehitystä ja tiedottamalla siitä
 • järjestämällä omia konsertteja ja tapahtumia

 • 2. Toimintansa tukemiseksi

 • yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta
 • toimeenpanna asianomaisen luvan nojalla arpajaisia ja varainkeräyksiä

 • 3. Yhdistyksen jäsenet

 • yhdistyksen jäsenenä voi olla hallituksen hyväksymä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö
 • kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua sellainen henkilö,
  joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä
 • kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua
 • kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö
 • kannatusjäsenellä on kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta
 • jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti
 • jäsen voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mikäli hän toiminnallaan
  tuottaa yhdistykselle tai sen toiminnalle huomattavaa haittaa tai jättää täyttämättä ne velvollisuudet,
  joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • hallitus huolehtii, että jäsenistöstä pidetään jäsenluetteloa
 • jäsenen velvollisuus on huolehtia siitä, että hänen jäsentietonsa ovat hallituksella ajan tasalla
 • tarvittaessa on jäsenelle varattava tilaisuus jäsenluettelotietoihin tutustumiseen

 • 4. Yhdistyksen hallitus

 • yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava yhdistyksen hallitus
 • hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 5 varsinaista ja 2 varajäsentä
 • hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi siten,
  että puolet ovat erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan ja seuraavina vuosina vuoron mukaan
 • varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan
 • hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla
  hallituksen ulkopuolisia henkilöitä
 • hallitus voi kutsua rahastonhoitajan, sihteerin ja muita toimihenkilöitä myös hallituksen ulkopuolelta
 • hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen
  puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden jäsenen läsnä ollessa
 • asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä
 • äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

 • 5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on puheenjohtajalla, sihteerillä, varapuheenjohtajalla
  ja rahastonhoitajalla, kullakin erikseen

 • 6. Yhdistyksen tilit

 • yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
 • tilinpäätös ja hallituksen pöytäkirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajille helmikuun
  puoliväliin mennessä
 • tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen tilintarkastuslausunto tileistä ja hallinnosta viimeistään
  kaksi viikkoa ennen vuosikokousta

 • 7. Liittymis- ja jäsenmaksut

 • varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
  päättää vuosikokous

 • 8. Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 • yhdistyksellä on kaksi kokousta: kevätkokous ja syyskokous
 • kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua
 • ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan
  aihetta taikka, kun kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian
  käsittelyä varten vaatii
 • kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus viimeistään 7 päivää ennen kokousta kirjeitse tai ilmoittamalla
  siitä paikkakunnan valtalehdessä tai sähköpostilla niille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet
 • yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella
  äänioikeutetuista yksi ääni
 • yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä
 • äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa
 • yhdistyksen kokous päättää kunniajäseneksi kutsumisesta
 • valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua
 • mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen siitä
  kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

 • Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  3. todetaan äänioikeutetut ja äänivaltaiset jäsenet
  4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esitetyt asiat
  7. päätetään kokous

  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään yhteisten kohtien lisäksi seuraavat asiat:

  1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  2. esitetään tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  4. vahvistetaan seuraavan tilikauden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja talousarvio

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään yhteisten kohtien lisäksi seuraavat asiat:

  1. vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma
  2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varajäsenet
  3. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
  4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä

  9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain yhdistyksen
  sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa, jonka kokouskutsussa asia on ilmoitettu
 • päätös vaatii vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön
 • yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja muu omaisuus purkamisesta päättävän kokouksen
  määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
 • yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

 • 10. Yhdistyslaki

 • voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä noudatetaan niissä kohdin, joita ei ole näissä säännöissä yksilöity

 • Helsingin Laulelman Ystävät HELY ry
  PL 36, 00241 HELSINKI

  sihteeri(at)laulelma.fi | webmaster(at)laulelma.fi
  Sihteeri 050-500 2793 | Aktia FI19 4055 2920 0989 79,
  tilinumero 1.1.2020 alkaen FI63 1432 3500 4361 91

  Päivitetty viimeksi 5.11.2019